TIN TỨC

Bỏ ý định cho thẻ tín dụng ứng tiền mặt tại POS dưới 5 triệu đồng mỗi ngày

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 26, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016 quy định về hoạt động thẻ nhà băng, có hiệu lực từ 3/3/2018.

Theo đó, đối với việc rút tiền mặt bằng thẻ ở nước ngoài, Thông tư nêu rõ một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng trong một ngày.

Ngoài ra, công ty sản xuất thẻ thỏa thuận với chủ thẻ về hạn mức tính sổ, hạn mức chuyển khoản, hạn mức rút tiền mặt và các hạn mức khác trong việc sử dụng thẻ đối với chủ thẻ ăn nhập với quy định tại Thông tư này, quy định của luật pháp hiện hành về quản lý ngoại ăn năn và các quy định khác của luật pháp.

Thư tư 26 không quy định hạn mức thẻ tín dụng rút tại POS 5 triệu một ngày.

Thư tư 26 không quy định hạn mức thẻ tín dụng rút tại POS 5 triệu một ngày.

Như vậy, Thông tư 26 đã bỏ quy định ảnh hưởng giao tế rút tiền mặt VND từ thẻ tại máy POS của công ty bằng lòng thẻ, mỗi thẻ được rút tối đa là 5 triệu đồng một ngày mà dự thảo trước đó đã đưa ra lấy quan điểm.

Thực tế quy định hiện hành cũng đang cấm các merchant chuẩn y chủ thẻ được ứng tiền mặt tại các POS. Thay vào đó, các công ty bằng lòng tính sổ thẻ thường “lách” bằng cách chuẩn y khách ứng tiền với hoá đơn trao đổi khống và có thể vẫn thu chi phí giao tế của khách.

Với hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ, Thông tư 26 cũng quy định, trường phù hợp sản xuất thẻ tín dụng có của cải đảm bảo, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ không quá 80% giá trị của của cải đảm bảo và tối đa là một tỷ đồng vn. Trường phù hợp sản xuất thẻ tín dụng không có của cải đảm bảo: Hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng.

Ngoài ra, tại Thông tư sửa đổi, bổ sung này cũng mở mang đối tượng sử dụng thẻ tín dụng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ mở mang thêm đối tượng chủ thẻ chính 15 tới 18 tuổi cho thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ được thấu chi để đồng bộ với quy định về đối tượng được vay của Luật các Tổ chức tín dụng.

Sửa đổi quy định về việc sản xuất thẻ ghi nợ không được thấu chi cho chủ thẻ phụ là người từ đủ 6 tuổi vì không khả thi trong thực tại các nhà băng đang triển khai.

Song song đó, khởi hành từ một số vụ việc trong thực tại, Thông tư bổ sung quy định đối với trường phù hợp sản xuất thẻ cho người nước ngoài nhằm hạn chế tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trong thời kì ngắn, mở thẻ rồi xuất cảnh và sử dụng thẻ để thực hành hoặc tiếp tay cho các hoạt động phạm tội.

Vì vậy, Thông tư quy định trường phù hợp đối tượng được sử dụng thẻ là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại vn với thời hạn từ 12 04 tuần trở lên. Thời hạn hiệu lực của thẻ của cá nhân trong trường phù hợp này không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại vn.

Lệ Chi