Hàng loạt bộ ngành vào cuộc gấp rút triển khai Luật Quy hoạch

Để triển khai kịp thời, đồng bộ các quy định của Luật Quy hoạch, Chính phủ bắt buộc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương hội tụ chỉ đạo quyết liệt.


Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.


Theo đó, để triển khai kịp thời, đồng bộ các quy định của Luật Quy hoạch, Chính phủ bắt buộc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương hội tụ chỉ đạo quyết liệt, công ty tuyên truyền, đa dạng, đào tạo Luật Quy hoạch.

luật quy hoạch,quy hoạch vùng,điều chỉnh quy hoạch,quy hoạch đô thị
Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 là tiêu chí pháp lý để các cấp, các lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và hiệp lực trong hoạt động quy hoạch. (Ảnh: Lê Anh Dũng-VietNamNet).


Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cộng tác với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương vun đắp Nghị định quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Quy hoạch trình Chính phủ trong tháng 2/2018.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cộng tác với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban dân chúng các tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương nghiên cứu ban hành Thông tư chỉ dẫn về định mức kinh tế – công nghệ lập, đánh giá, ban bố và điều chỉnh quy hoạch, ban hành trong tháng 3/2018.


Bộ Tài chính chủ trì, cộng tác với các Bộ, cơ quang ngang Bộ và UBND các tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương nghiên cứu ban hành Thông tư chỉ dẫn về giá trong hoạt động quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch trong quý II năm 2018. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ coi xét, quy định.


Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương cộng tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu vun đắp Nghị định quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Quy hoạch, Thông tư chỉ dẫn về định mức kinh tế – công nghệ lập, đánh giá, ban bố và điều chỉnh quy hoạch, Thông tư chỉ dẫn về giá trong hoạt động quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.


Chính phủ bắt buộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, tổng hợp, bắt buộc danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Luật Quy hoạch, danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên lĩnh vực theo quy định, gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/3/2018 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.


Đồng thời bắt buộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ hội tụ nguồn lực công ty lập quy hoạch lĩnh vực quốc gia công đoạn 2021-2030 được cắt cử theo quy định của Luật Quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ chuẩn y trước ngày 31/12/2020; cộng tác với cơ quan lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch dùng đất quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.


Xây dựng chỉ tiêu vốn cho việc lập các quy hoạch lĩnh vực quốc gia cho công đoạn 2021-2030 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong quý II năm 2018 để trình cấp có thẩm quyền quy định xếp đặt chỉ tiêu vốn lập quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước. Được dùng nguồn 10% đề phòng trên tổng mức vốn đã phân bổ cho các Bộ, lĩnh vực trong chỉ tiêu vốn đầu tư công trung hạn công đoạn 2016-2020 hoặc nguồn vốn chi sự nghiệp kinh tế đã xếp đặt trong dự toán năm 2018 của các Bộ, lĩnh vực để công ty lập quy hoạch lĩnh vực quốc gia công đoạn 2021-2030 ngay trong năm 2018 theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 chuẩn y ngày 24/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 là tiêu chí pháp lý để các cấp, các lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và hiệp lực trong hoạt động quy hoạch.


Luật Quy hoạch là công cụ không thể lãng quên giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian lớn mạnh, xin hứa tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của quốc gia để lớn mạnh kinh tế – xã hội nhanh và lâu dài.

Hồng Khanh

Nhà đất công dôi dư sẽ được xử lý như thế nào?

Nhà đất công dôi dư sẽ được xử lý như thế nào?

Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành quy định việc bố trí lại xử lý của cải công

Vay vốn nhà ở xã hội: Chờ đến bao giờ?

Vay vốn bất động sản xã hội: Chờ đến bao giờ?

Chính sách về vốn cho bất động sản xã hội đã được vun đắp hơn nhưng đến nay thực tại vốn chưa có khiến người mua nhà mỏi mòn chờ

Bộ Xây dựng có thêm Thứ trưởng mới

Bộ Xây dựng có thêm Thứ trưởng mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quy định bổ dụng ông Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ khiến Thứ trưởng Bộ Xây dựng.


anhdon11

No description.Please update your profile.

LEAVE A REPLY