Trước đây em cũng như anh em không hề có kinh nghiệm, thậm chí là còn không hiểu như thế nào được gọi à đề, như
Read More